Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije je reprezentativna sindikalna organizacija na dravni ravni. Povezuje razli?ne samostojne sindikate dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju ter poklicne sindikate in regionalno organizirane sindikalne organizacije. Financira se izklju?no iz lastnih sredstev - iz ?lanarine ?lanic in ?lanov sindikata. Deluje neodvisno od politi?nih strank in ne glede na politi?no, nacionalno ali versko pripadnost posameznih ?lanov. Cilji povezovanja in delovanja so predvsem:

  • ohranitev temeljev socialne drave
  • sklepanje kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov
  • zastopanje delavskih interesov v delovnopravni in socialni zakonodaji
  • uveljavljanje ?lovekovih pravic, ekonomskih in socialnih standardov iz mednarodnih konvencij in evropskih listin
  • vpliv na pla?e in pla?no politiko
  • izboljanje pravne varnosti delavcev in ?lanov sindikata
  • zaposlovanje in izobraevanje
  • izboljanje delovnih pogojev, varnosti in zdravja
  • uveljavljanje sindikalnih pravic, razvoj sindikalne organiziranosti in solidarnosti ter akcijskega sodelovanja in povezovanja z drugimi sindikati
  • organiziranje manifestacij in stavk v podporo uveljavljanju interesov, zakonov in kolektivnih pogodb

Zastavljeni cilji predstavljajo stalni izziv za delovanje na vseh ravneh nae organiziranosti: v podjetjih in zavodih, na regionalni ravni in v dejavnostih.

Status reprezentativne sindikalne konfederacije na dravni ravni uveljavljamo kot ?lanica Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije in kot pogajalci ter podpisniki tevilnih dogovorov, sporazumov in kolektivnih pogodb na dravni ravni. Svoje predstavnike imamo v razli?nih javnih institucijah, npr. v Skup?ini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Skup?ini Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v Upravnem odboru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v institucijah na podro?ju izobraevanja in poklicnih standardov, varnosti in zdravja pri delu, trajnostnem razvoju. Socialno partnerstvo jemljemo odgovorno, hkrati pa se zavedamo njegovih meja in v dolo?enih pogojih neizbenosti konflikta med delom in kapitalom. V takih primerih posegamo po organiziranih in zakonitih oblikah sindikalnega boja z namenom, da se problemi reujejo za pogajalsko mizo.


Pozornost posve?amo tudi sodelovanju s sindikati sosednjih drav, zlasti kar zadeva obmejno zaposlovanje in usklajevanje ekonomskih in socialnih standardov. Smo ?lani Medregijskega sindikalnega sveta za Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo, ki povezuje sindikate na obeh straneh meje. Preko te organizacije smo povezani tudi z Evropsko konfederacijo sindikatov.

KS 90 je bila ustanovljena 8. februarja 1991 v Kranju kot odraz takratnih socialno - ekonomskih, politi?nih in sindikalnih razmer. Po osamosvojitvi Slovenije in burnih ?asih tranzicije so danes pred nao konfederacijo novi izzivi. Vklju?ujemo se v procese sprememb socialne drave, v nujne spremembe trga dela, ki jih terjajo nove svetovne in doma?e ekonomske razmere ter proces globalizacije. Vztrajamo, da so socialna varnost in socialne pravice nujna sestavina civilizacijskega in gospodarskega razvoja. Zaposlitev, primerno pla?ilo, pravice do zdravstvenega in pokojninskega varstva in zdravega okolja so za nas temeljne prvine urejene in uspene drube.