Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Zakoni
Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Zakon o stavki
Zakon o obrambi
Zakon o gospodarskih drubah (ZGD)
Zakon o javnem jamstvenem in preivnnskem skladu
Zakon o udelebi delavcev pri dobi?ku (ZUDDob)
Zakon o sistemu pla? v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o slubi v Slovenski vojski
Kazenski zakonik
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o socialnem podjetnitvu

Pla?e
Zakon o minimalni pla?i

Varnost in zdravje pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Zaposlovanje
Zakon o prepre?evanju dela in zaposlovanja na ?rno - uradno pre?i?eno besedilo
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - uradno pre?i?eno besedilo
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenosti - uradno pre?i?eno besedilo

Delovna razmerja
Uredba o povra?ilu strokov prevoza na delo in z dela javnim uslubencem in funkcionarjem v dravnih organih
Uredba o viini povra?il strokov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vtevajo v dav?no osnovo
Zakon o delovnih in socialnih sodi?ih
Zakon o evidencah na podro?ju dela in socialne varnosti
Zakon o inpekciji dela
Zakon o javnih uslubencih
Zakon o kolektivnih pogodbah

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - uradno pre?i?eno besedilo

Zdravsteno zavarovanje
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Socialno varstvo
Zakon o socialnem varstvu - uradno pre?i?eno besedilo
Zakon o starevskem varstvu in druinskih prejemkih - uradno pre?i?eno besedilo