Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Zakoni
Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Zakon o stavki
Zakon o obrambi
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)
Zakon o javnem jamstvenem in preživnnskem skladu
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o službi v Slovenski vojski
Kazenski zakonik
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o socialnem podjetništvu

Plače
Zakon o minimalni plači

Varnost in zdravje pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Zaposlovanje
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - uradno prečiščeno besedilo
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - uradno prečiščeno besedilo
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenosti - uradno prečiščeno besedilo

Delovna razmerja
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Zakon o inšpekciji dela
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o kolektivnih pogodbah

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo

Zdravsteno zavarovanje
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Socialno varstvo
Zakon o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - uradno prečiščeno besedilo