Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

SEMINAR ZVZD-1, ZDR-1 in ZPIZ-2 - IZVAJANJE V PRAKSI (1. del)

logo_GZS        KS_90_logo3        Naloba_v_vao_prihodnost

V ponedeljek 23. 6. 2014 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal seminar, ki je obsegal Zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o delovnih razmerjih.

Pomembnost tega seminarja tako za delavce kot delodajalce je predstavil predsednik KS 90 Peter Majcen. Izpostavil je nujnost kvalitetne komunikacije med vsemi udeleženci (delavci in delodajalci) v podjetju, saj to vodi k reševanju nepravilnosti in sporov na miren način.

 

seminar_-_Peter_-_1.del

S strani uvodnega predavatelja, izvršnega sekretarja KS 90 in vodjo Odbora VZD pri KS 90, Damjana Volfa, so bile predstavlejne konkretne nepravilnosti, ki se pojavljajo pri razlagah in izvajanju ZVZD-ja. Z namenom lažjega in boljšega razumevanja je predavatelj najprej predstavil osnovne člene zakona. Udeležence je seznanil tudi s ključnimi elementi pravilnikov, ki se sklicujejo na zakon ter njegovo izvajanje v praksi. Večina udeležencev je sodelovala v razpravi s svojimi idejami in znanjem ter s praktičnimi primeri iz njihovega delovnega okolja. Pri tem velja omeniti, da so nekateri udeleženci izpostavili nepravilnosti, ki se dogajajo v njihovih organizacijah – delovnem okolju. Predavatelj je nepravilnosti podrobno razčlenil, jih skušal obrazložiti in predlagal možne rešitve. Obojestranska komunikacija je pripeljala do novih spoznanj, idej, predlogov in rešitev.

seminar__-_Damjan_-_1_del

 Natančno so bili predstavljeni tudi pomembni dejavniki, ki vplivajo na zdravje, dobro počutje in varnost zaposlenih. To so evakuacijske poti in izhodi, prezračevalne naprave na delovnih mestih, optimalne temperature v delovnih prostorih, razsvetljava delovnih prostorov, primerne velikosti delovnih prostorov in drugi.

Predavatelj je udeležence opozoril še na ključne cilje ZVZD-ja, ki bi jih morali spoštovati in so v zakonu jasno določeni.

Cilji so:

  • zaščititi in izboljšati zdravje delavcev,
  • vzdrževati in izboljšati njihove zmožnosti sposobnosti za delo,
  • prispevati k vzpostavitvi in vzdrževanju varnega delovnega okolja za vse delavce,
  • spodbujati prilagajanje dela zmožnostim delavcev ob upoštevanju njihovega zdravstvenega stanja.

Skupna ugotovitev udeležencev na podlagi predstavitve in razprave je bila, da se praktično izvajanje zakona in njegovo razumevanje velikokrat razlikuje od teorije - besedila zapisanega v zakonu. Najpomembnejše je sodelovanje in posvetovanje ter razumna komunikacija med delodajalcem in delavcem, kajti le to lahko pripelje do dobrih delovnih pogojev in obrodi dobre rezultate dela.

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti