Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS          KS_90_logo3          Naloba_v_vao_prihodnost

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sodelovanju z zainteresirano strokovno slovensko javnostjo, dne 5.6.2014, pripravili javno pobudo za alternativni delavsko-potrošniški-dobaviteljski odkup družbe Mercator in njegovo preoblikovanje v kooperativo. Pobudo so naslovili na širšo zainteresirano slovensko javnost in k aktivnemu sodelovanju pozvali delavce Mercatorja, upokojene delavce Mercatorja, potrošnike dobavitelje, sindikate, nevladne organizacije in vse državljanke in državljane R Slovenije. Pobudo so naslovili tudi na predstavnike državnih institucij in nosilce javnih funkcij v R Slovenije, s pozivom, da se ji pridružijo, se do nje opredelijo in aktivno prispevajo k njeni realizaciji.

V ponedeljek 16. 6. 2014 so se predstavniki KS 90, predsednik Peter Majcen, izvršna sekretarka Irena Valenti in predsednica Sindikata delavcev PS Mercator, d.d./KS 90 Štefka Bezgovšek, udeležili prve okrogle mize, ki je bila sklicana na pobudo Slovenskega foruma socialnega podjetništva in jo je vodil g. Tadej Slapnik.

1._Forum

Tema sre?anja je bila pobuda za alternativni odkup in preoblikovanje slovenskega najve?jega trgovca, podjetja Mercator, v potrošniško, delavsko in dobaviteljsko zadrugo. Vsi prisotni so podali svoja mnenja in videnja glede možnosti preoblikovanja in prestrukturiranja družbe. Predstavniki KS 90 so predstavili mogo?e možne rešitve, ki bi bile po mnenju sindikata najboljše glede na situacijo in za zaposlene. 

 

Zadružništvo pri nas še ni razvito v tolikšni meri, kot na primer v nekaterih drugih evropskih državah, kjer je le to že skoraj ustaljena praksa in deluje uspešno in zadovoljivo tako za lastnike kot tudi za potrošnike. Spoznanje je, da so v ve?ini primerov zaposleni, potrošniki in dobavitelji veliko bolj odgovorni lastniki. S podjetjem upravljajo bolj transparentno, sodelovanje in povezovanje ter skupni interes deležnikov zagotavlja uspeh podjetja – zadruge.

1.__Forum

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi

Štefka Bezgovšek, predsednika Sindikata delavcev PS Mercator, d.d./ KS 90  nastopi pri   1min : 10sec


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti