Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Odprto pismo KS 90 in Sindikata GIT - KS 90 odgovornim v Vladi RS

 

Danes, dne 4.11.2015, je bilo poslano odprto pismo Konfederacije sindikatov 90 Slovenije in Sindikata gostinstva in turizma Slovenije KS 90 odgovornim v vladi RS, predsedniku Vlade RS, ministru za finance, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrici za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti, ki se navezuje predvsem na aktualno in nevzdrno stanje v obalnem (portorokem) turizmu. Prevzemi in odpu?anja redno zaposlenih delavcev nakazujejo na model, ki stremi le k za?asnim zaposlitvam in sicer izklju?no sezonskih delavcev, samostojnih podjetnikov, agencijskih delavcev, zunanjih pogodbenih izvajalcev in re-aktiviranih upokojencev natakarjev, ki si z zaslukom v ?asu sezone skuajo olajati socialno-ekonomski status, ker s pokojninami ne morejo preiveti. V nadaljnjih odpu?anjih ni reitve za  slovenski turizem. To smo delodajalcem tudi e zelo jasno povedali!

 

ODZIVI MEDIJEV

-   Primorske novice - Na cesto bodo morali tudi redno zaposleni - 5.11.2015
-   Primorske novice - V portorokem turizmu na cesto tudi redno zaposleni - 5.11.2015

                                                                                          

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE                                             SINDIKAT GOSTINSTVA IN TURIZMA
Resljeva   7                                                                                                                         SLOVENIJE KS 90
1000 LJUBLJANA                                                                                                            Trg Brolo 2
tel.: (01) 426 30 23, (01) 426 30 24                                                                                 6000 KOPER
www.sindikat-ks90.si                                                                                                       www.sindikat-ks90.si
 

Ljubljana, 3. 11. 2015

 

ODPRTO PISMO ODGOVORNIM V VLADI RS

 

tevilo stalno zaposlenih v obalnih hotelih se zadnjih est let naglo zniuje, v obdobju poletnih sezon se je trend sicer obrnil navzgor, vendar le na ra?un atipi?nih sezonskih zaposlitev.

Najve?ji portoroki hotelirji zdaj, po uspeno kon?ani poletni sezoni, brez razlik, e naprej vestno zmanjujejo tevilo stalnih delovnih mest. V ?asu pic in praznikov si lahko lokalni prebivalci obetajo v hotelih le e monost sezonske zaposlitve, tudentskega dela ali dela preko zunanjih izvajalcev.

Finan?ni holdingi in bankirji, ki so v s finan?nimi in nepremi?ninskimi malverzacijami pekulirali in krojili usodo slovenskega turizma v preteklih 20-ih letih, danes na stol?kih nadzornikov in v bankah sedijo v novih preoblekah turisti?nih ekspertov, ki naj bi sanirali slovenski turizem. Ob ve?nem izgovoru, da so ukrepi nadaljnjega zmanjevanja strokov dela v smeri izvrevanja zavez do bank upnic, ki so glavni odlo?evalci in narekujejo tok razvoja dogodkov. Najve? negativnih posledic nosijo ravno klju?ni kadri !!!

Po oceni trenutnih lastnikov je razlog za tok dogodkov stanje na trgu, ki naj ne bi omogo?alo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev; dodatno pa situacijo zaostruje trend sezonskosti, ki se v zadnjih letih vra?a v turizem in predstavlja korak nazaj v strokovnih pristopih, ko bi jim moral biti cilj celoletna ponudba.

Na turisti?ni destinaciji Portoro se je e odvil prvi val odpu?anj pod taktirko novih hrvakih lastnikov Hotelov Metropol d.o.o. v mesecu oktobru. Te dni beleimo odpu?anja v hotelih Istrabenz Turizem d.d. v samem jedru Portoroa, kjer po oceni uprave trenutno stanje na trgu ne omogo?a doseganja zastavljenih ciljev in zaradi napovedi investicije v prenovo hotela Slovenija in bazenskega kompleksa napoveduje zaprtje hotelov vse do sredine meseca maja 2016.

Kljub naemu vztrajnemu opozarjanju vodstev hotelov, da zgolj odpu?anja niso prava pot, so upravitelji hotelskih kapacitet odlo?eni nadaljevati s kr?enjem tevila zaposlenih povsod v operativi , medtem le-tega ne gre zaslediti v vodstvenih strukturah. V operativnih slubah trend odpu?anj, v klju?nih pozicijah v reiji in na vijih instancah neskon?na kadriranja. Z izgovorom, da tako narekujejo potrebe trga.

Nae stali?e je, da bi morali NUJNO spremeniti poslovne modele, po katerih se ustvarjajo FANTOMSKA delovna mesta za nepregledno tevilo direktorjev in namestnikov, zmanjuje se pa dele zaposlenih na delovnih mestih, ki so dejansko v stiku z gosti! Jasno je, da so odgovorni za razvoj hotelske dejavnosti na Primorskem (in verjetno v dravi) e zdavnaj izgubili kompas in skrbijo kve?jemu za zasebne interese trenutno aktualnih centrov mo?i.

Kaj je potrebno storiti, da bodo v slovenskemu in obalnemu turizmu delali kvalitetni, motivirani in izobraeni delavci? Kaj spremeniti, da najbolji kadri ne bodo odhajali na delo ?ez mejo, ali e huje, ivotarili kot socialni podpiranci?

Reitev je enostavna: povratek k osnovam, zaposlovati je potrebno lokalno prebivalstvo, ki e kratkoro?no daje poslovnim sistemom legitimnost v okolju kjer delujejo in enostaven dostop do delovne sile, ki je tudi najbolj razpololjiva. Zaposleni morajo biti v stalni komunikaciji z vodilnimi, usmerjeno motivirani in nagrajeni za nadpovpre?ne rezultate z jasnimi sistemi napredovanj izklju?no PO ZASLUGAH za delo, brez kadriranj po meri!!

V urejenih sistemih je normalno, da hotelske hie razmiljajo dolgoro?no ter olajo svoje zaposlene oziroma delujejo v transparentnih navezah z izobraevalnimi ustanovami. Cilj mora biti zagotavljanje kompetentne lokalne delovne sile, ki bo z zadovoljstvom opravljala svoje delo in skrbela za dvig kakovosti ter podobe turizma. Opisan model ni izmiljen, ampak zelo dobro funkcionira po svetu, od modela kriark do najve?jih hotelskih verig.

V trenutnem modelu lahko na za?asno zaposlitev ra?unajo izklju?no sezonski delavci, samostojni podjetniki, agencijski delavci, zunanji pogodbeni izvajalci in re-aktivirani upokojenci natakarji, ki si z zaslukom v ?asu sezone prizadevajo olajati ekonomsko-socialni status, saj s pokojninami ne uspejo preiveti! To je resni?no ozadje portorokega turizma.

V nadaljnjih odpu?anjih ni reitve za slovenski turizem. To smo delodajalcem zelo jasno povedali!

Spraujemo se, ali je slednje sploh e cilj vlade, ministrice za delo, pristojnega ministra za gospodarstvo in ministra za finance, s tem ko vztrajno tolerirajo vladavino holdingov in finan?nih institucij in kljub temu pri?akujejo prilive v dravno blagajno?? Sprejmite ustrezne predpise v smeri zavarovanja interesov lokalne in doma?e javnosti, pa bomo poskrbeli, da se bodo implementirali.

Dlje ?asa trajajo?e na?rtno iz?rpavanje in siromaenje obalnih hotelskih drub bo neizogibno pripeljalo do propada le-teh s posledi?nim okori?anjem izbranih posameznikov in stranimi posledicami za vse ostale, doma?ine, mladino ter poslovno okolje celotne Primorske.

?e obratov v trendih dogodkov ne bo, kje bodo sploh e ostali gostinsko-turisti?ni delavci, vsi nevidni a nepogreljivi ljudje, ki omogo?ajo, da se vsak gost pri nas po?uti VARNO, UDOBNO in LEPO?

In kon?no, a ne najmanj pomembno, ali ne bi moral biti cilj Vlade RS in pristojnega ministrstva, da s kvalitetnimi pristopi v turizmu doseemo ustrezno promocijo in prepoznavnost Slovenije v vsakdanjih stikih z gosti? Brez kvalitetnih delavcev in le z za?asno sezonsko delovno silo, zbrano z vseh vetrov ter z nadaljevanjem balkanizacije obalnega turizma, tega zanesljivo ne bomo dosegali!

 

Peter Majcen, l.r.
predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

 

Irena Valenti, l.r.
izvrna sekretarka
Obalne sindikalne organizacije - KS 90